Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SANI-CV SERVICE TECHNISCHE GROOTHANDEL B.V.

Artikel 1
1 Onder verkoper wordt verstaan Sanicv Service Technische
Groothandel B.V. Onder koper wordt verstaan de potentiële koper dan
wel opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
1.2 Met uitsluiting van andere voorwaarden zijn deze voorwaarden van
toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot levering van
zaken dan wel het verrichten van diensten door verkoper. Van deze
voorwaarden kan slechts met schriftelijke instemming van verkoper
afgeweken worden.

Artikel 2
2.1 Alle offertes en alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij
schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Een overeenkomst met koper komt tot stand door schriftelijke
aanvaarding dan wel bevestiging daarvan door verkoper.
2.3 Indien overeenkomsten mondeling dan wel telefonisch tot stand
komen dan worden deze geacht door verkoper pas aanvaard te zijn door
de schriftelijke bevestiging daarvan, dan wel door ondertekening voor
ontvangst op de afleveringsbon door koper.
2.4 Voor inhoud en omvang van de overeenkomst is bepalend hetgeen
daarover door verkoper in de schriftelijke bevestiging wordt vermeld.
Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst zijn
alleen bindend indien deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.
2.5 Tengevolge van overmacht is verkoper bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Duurt deze overmacht langer dan twee
maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan: a.
Bedrijfsstoornis of -onderbreking van welke aard dan en ongeacht op
welke wijze deze ontstaat; b. vertraagde of te late levering door de
leverancier(s) van verkoper; c. vervoersmoeilijkheden of -belemmeringen
van welke aard dan ook waardoor het vervoer van de leverancier
verkoper dan wel van verkoper naar koper wordt vertraagd; d. import
dan wel exportbeperkingen van welke aard dan ook.
2.6 Alle zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming
van de gangbare toleranties – zoals afmetingen, hoeveelheden en
gewichten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in afbeeldingen,
maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten).

Artikel 3
3.1 Levertijden worden steeds bij benadering vermeld. Onverminderd
hetgeen in artikel 2.5 is vermeld geeft overschrijding van de levertijden
koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden en kan koper daaraan
geen recht tot schadevergoeding ontlenen, tenzij koper opzet of grove
schuld van verkoper aan de overschrijding kan bewijzen.

Artikel 4
4.1 Koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te
controleren op eventuele afwijkingen. Reclames kunnen slechts
schriftelijk en binnen 5 werkdagen na leveringsdatum, zoals vermeld op
de afleveringsbon, ingediend worden, wordt binnen voormelde tijd niet
gereclameerd dan wordt koper geacht het geleverde onherroepelijk
aanvaard te hebben. Op straffe van verval dienen rechtsvorderingen uit
reclame binnen één jaar na leveringsdatum aanhangig te zijn gemaakt.
4.2 Van standaardnormen afwijkende kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen
kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. De
garantieverplichting van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de
overeengekomen kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen.
4.3 Ingeval verkoper de reclame van koper gegrond acht heeft koper de
keuze tussen herlevering dan wel, ingeval verkoper ondanks deugdelijke
ingebrekestelling door koper toerekenbaar tekort schiet, gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Indien koper de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt dient hij de gebrekkige
zaken terstond na ontbinding aan verkoper ter hand te stellen.
4.4 Voor verkoper gelden geen garantieverplichtingen indien:
a. en zolang koper jegens verkoper in verzuim is;
b. de zaak door koper aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld,
dan wel onzorgvuldig en/of onoordeelkundig zijn behandeld;
c. de zaken langer dan normaal door verkoper, op verzoek van koper,
zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is
opgetreden;
d. verkoper niet binnen 5 werkdagen na ontdekking van een gebrek in de
gelegenheid wordt gesteld dit te onderzoeken;
e. een kalenderjaar na de leveringsdatum is verstreken.
4.5 Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te
hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel
waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of
gebruikt. Monsters worden slechts als voorbeeld verstrekt.

4.6 Indien deze overeenkomst zaken betreft die door derden aan
verkoper geleverd worden, is verkoper slechts verantwoordelijk en/of
aansprakelijk overeenkomst de verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid die de leverancier jegens verkoper heeft.
4.7 Met uitzondering van de in dit artikel vermelde garantieverplichtingen
is verkoper noch een van zijn medewerkers dan wel door verkoper
ingeschakelde derden, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor
enige schade aan koper of enige derde met betrekking tot enige
leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf
of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of
adviezen.

Artikel 5
5.1 Zodra verkoper aan koper schriftelijk bericht dat zaken ter afname
gereed staan is koper verplicht terstond tot afname over te gaan. Komt
koper deze verplichting niet na dan heeft verkoper het recht de zaken
voor rekening en risico van koper op te slaan dan wel opgeslagen te
houden en de kosten daarvan, waaronder die van renteverlies, aan
koper te factureren, zonder dat betaling daarvan door koper kan worden
geweigerd omdat nog niet is geleverd. De opslagkosten worden forfaitair
vastgesteld op de wettelijke rente vermeerderd met 1%.
5.2 Indien zaken bij koper worden afgeleverd dienen deze terstond
gelost te worden. Verkoper is gerechtigd iedere vertraging aan koper te
factureren, zonder dat betaling daarvan kan worden geweigerd omdat
nog niet geleverd is.
5.3 Zaken worden door verkoper franco aan de drempel afgeleverd,
tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6
6.1 Facturen dienen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, zonder
dat koper het recht heeft op enige korting of verrekening. Slechts
schriftelijk kan een andere betalingstermijn worden overeengekomen.
6.2 Indien koper niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald heeft,
dan wel voor of op die datum faillissement dan wel surseance van
betaling wordt aangevraagd, dan wel in staat van faillissement wordt
verklaard of surseance van betaling wordt verleend, is hij van
rechtswege in verzuim.
6.3 Is koper in verzuim, dan is hij de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd welke forfaitair worden vastgesteld op 1-5% van het door
koper verschuldigde bedrag, inclusief btw. Daarnaast is koper de
wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom, inclusief btw. Dit alles
onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.
6.4 Verkoper is gerechtigd op alle betalingen die hij van koper ontvangt
eerst in mindering te brengen hetgeen koper verschuldigd is terzake van
kosten en rente.

Artikel 7
7.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot
het moment waarop koper aan al zijn verplichtingen voortvloeiende of
samenhangende met de leveringovereenkomst heeft voldaan. Tot dat
tijdstip is koper verplicht voor zijn rekening en risico, de door verkoper
geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk
identificeerbaar als verkopers eigendom te bewaren.
7.2 Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de
normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen
dan wel om deze te verwerken onverlet, zolang verkoper geen gebruik
maakt van het recht de koopovereenkomst te ontbinden dan wel het
eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8
8.1 Op alle overeenkomsten van verkoper is het Nederlands recht van
toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen partijen kunnen ontstaan zullen bij
uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te ‘sGravenhage
dan wel de Kantonrechter te Leiden.